Linkovi

Vijeće Europe (engl. Council of Europe) najstarija je europska organizacija. Utemeljena je 1949. godine radi promicanja jedinstva i suradnje u Europi. Vijeće Europe zalaže se za plitičku, socijalnu i pravnu suradnju, kao i za suradnju u kulturi u Europi. Uz to, Vijeće Europe pomaže državama srednje i istočne Europe u društvenim reformama.
http://www.coe.fr

Institucije Vijeća Europe
Odbor ministara (engl. Committee of Ministers) čine ministri vanjskih poslova država članica. Rad Odbora uključuje politički dijalog, primanja novih država članica, zaključivanje konvencija i sporazuma, donošenje preporuka državama članica, prihvaćanje proračuna te suradnju i provedbu programa pomoći državama srednje Europe.
http://www.coe.fr

Parlamentarna skupština (engl. Parliamentary Assembley) raspravlja o glavnim političkim pitanjima u Europi, a odluke prosljeđuje Vijeću ministara. Članovi Skupštine biraju glavnog tajnika i sudce Europskoga suda za ljudska prava. Svaka država članica ima svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini, a njihov broj ovisi o veličini države.
http://stras.coe.fr

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti (engl. Congress of Local and regional Authorities) savjetodavno je tijelo Vijeća Europe ustanovljeno 1994. godine. Zadaća je Kongresa promicanje demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini te uključivanje lokalnih vlasti u procese europskih integracija.
http://www.coe.fr/cplre

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj-OECD (engl. Organization for Economic Co-operation and Development)
broji 29 država članica, a sjedište joj je u Parizu. OECD pomaže vladama razvijenuh zemalja u razvoju gospodarske i socijalne politike
te gospodarske suradnje.
www.oecd.org

Europska udruga slobodne trgovine-EFTA (engl. European Free Trade Association ) osnovana je 1960. godine potpisivanjem Stockholmske
deklaracije. Suradnja između Europske zajednice i EFTA-e dovela je do stvaranja Europskog gospodarskog prostora
http://www.efta.int

Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini-CEFTA (engl. Central Europe Free Trade Agreement)-osnovni ciljevi CEFTA-e su usklađivanje razvoja ekonomskih odnosa između zemalja potpisnica kroz razvoj trgovine, ubrzavanje razvoja komercijalnih aktivnosti, podizanje životnog standarda i stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje, povećanje produktivnosti te postizanje financijske stabilnosti.
http://www.cefta.org

Srednjoeuropska inicijativa– SEI (engl. Central European Initiative– CEI) osnovana je 1992. godine radi postizanja bolje suradnje između zemalja članica, njihova sudjelovanja u procesu europskih integracija te pomoći državama članicama Inicijative u tranziciji.
http://www.ceinet.org

Radna zajednica Alpe Adria osnovana je 1978. godine radi zajedničkog informativno- stručnog raspravljanja i usklađivanja pitanja koja su u interesu njezinih članica, kao što su promet, energetika, poljoprivreda, turizam, zaštita okoliša itd.
http://www.alpeadria.org

Europski investicijski fond- EIF (engl. European Investment Fund) – osigurava kapital za mala i srednja poduzeća ulaganjem svojih dionica u druge financijske institucije i davanjem jamstava za kredite koje prate mala i srednja trgovačka društva.
http://www.eif.org

Pakt o gospodarskoj suradnji crnomorskih zemalja– BSEC (engl. Black Sea Economic Cooperation Pact) utemeljen je 1992. godine potpisivanjem Deklaracije o crnomorskoj gospodarskoj suradnji. Okuplja države oko Crnoga mora radi poticanja mira, stabilnosti i gospodarskog razvoja, kao i suradnje i razvijanja dobrosusjedskih odnosa u regiji.
http://www.photius.com/bsec/bsec.html

Vijeće država Baltičkoga mora– CBSS (engl. Council of Baltic Sea States) osnovano je 1992. godine kao forum ministara vanjskih poslova država članica i Europske komisije. Vijeće potiče i usklađuje suradnju za demokratski i gospodarski razvoj tih zemalja.
http://www.baltinfo.org

Vijeće europskih gradova i regija- CEMR (engl. Council of European Municipalities and Regions) je federacija nacionalnih udruga koje okupljaju predstavnike gradskih i regionalnih vlasti. Osnovni cilj Vijeća je bolje povezivanje njegovih članova i promicanje interesa europskih gradova i regija.
http://www.ccre.org/site.html

Skupština europskih regija- ARE (engl. Assembly of European Regions) promiče interese europskih regija i suradnju me|u njima.
http://www.are-regions-europe.org

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu
http://www.stabilitypact.org

Europski sud za ljudska prava (engl. European Court of Human Rights) djeluje kao nacijonalna sudska institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Temeljni dokument na osnovi kojega Sud donosi odluke jest Europska konvancija o zaštiti ljudskih prava koje su potpisale sve države članica Vijeća Europe.
http://www.echr.coe.int

Europska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti (engl. European Commission Against Racism and Intolerance-ECLR) Pruža obavijesti o naporima Vijeća Europe u borbi protiv rasizma i nesnošljivosti, internetske adrese sličnih nevladinih udruga, popis publikacija na tu temu i kalendar događaja.
http://www.ecri.coe.int

Centar Sjever-Jug (engl. North-South Centre-NSC) djeluje na poboljšavanju odnosa između država bogatoga Sjevera i siromašnijega juga te na razvijanju javne svijesti i solidarnosti Europe s Afrikom, Azijom i Latinskom Amerikom.
http://www.nscentre.org

Europska komisija za demokraciju kroz zakone (engl. European Commission for Democracy through Law-Venice Commission) sastoji se od nezavisnih pravnih stručnjaka koji promiču demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava.
http://www.pehur.org

Europska komisija (eng. European Commission- EC) – jedna je od 5 najvažnijih institucija Unije. Čine je 20 članova i predsjednik koji djeluje neovisno o svojim vladama, a u skladu s interesima Unije. Komisija priprema zakonske prijedloge o kojima odlučuje Vijeće Europske Unije i nadgleda njihovu provedbu te nadzire primjenu euoropskoga prava i dodjelu proračunskih sredstava.
http://www.europa.eu.int/comm/index.htm

Europski parlament (eng. European Parliament – EP) čini 626 zastupnika izravno biranih u državama članicama Unije. Parlament ima savjetodavnu, nadzornu i ograničenu zakonodavnu zadaću. Najvažniju zadaću Parlament ima u utvrđivanju proračuna Unije, u pripremanju novih država u članstvo i u povezivanju s državama nečlanicama, a odluke donosi uglavnom natpolovičnom većinom.
http://www.europarl.eu.int

Europski pravobranitelj (engl. European Ombudsman) djeluje pri Europskom parlamentu, a njegova je dužnost štititi interese građana u slučaju sporova i parnica s institucijama Unije.
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Vijeće Europske unije (engl. Council of the European Union) ili Vijeće ministara najvažnije je zakonodavno tijelo Unije. Članovi vijeća su resorni ministri 15 zemalja članica, koji se sastaju ovisno o temi o kojoj se raspravlja na Vijeću. Vijeće odlučuje o aktivnostima i ciljevima Unije, određuje buduće aktivnosti Unije te usklađuje zajedničke politike u državama članicama i rješava njihove nesuglasice. Svaka država članica predsjeda Vijećem šest mjeseci.
http://ue.eu.int

Sud pravde Europske zajednice (engl. Court of Justice of the European Community) jedini je ovlašteni tumač odredaba osnivačkih ugovora EU-a. Njegova je funkcija dvojaka: 1. odgovornost za izravnu primjenu prava Zajednice u određenim slučajevima i 2. opća odgovornost za tumačenje odredaba prava EZ-a, pri čemu treba osigurati uvjete za njegovu stalnu i jednaku primjenu.
http://www.curia.eu.int

Europski revizijski sud (engl. European Court of Auditors) nadzire prihode i rashode Unije te dodjelu proračunskih sredstava. Na kraju svake godine Revizijski sud objavljuje izvješće o provedbi proračuna Europske Unije.
http://www.eca.eu.int

Ekonomski i socijalni odbor- ECOSOC (engl. Economic and Social Committee) savjetodavno je tijelo Europske unije sastavljeno od različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina, koje daje mišljenja drugim institucijama, često u sklopu procesa donošenja novih propisa.
http://www.ces.eu.int

Odbor regija (engl. Committee of Regions) savjetodavno je tijelo koje pri donošenju zajedničkih politika Unije i njihovoj provedbi zastupa interese regija i lokalnih vlasti. U sklopu Odbora regija djeluje i posebna Komisija za institucionalna pitanja koja sudjeluje u raspravi o reformi institucija EU-a.
http://www.ces.eu.int

Europska središnja banka- ECB (engl. European Central Bank) sa sjedištem u Frankfurtu u Njemačkoj počela je raditi 1. siječnja 1999. godine usporedo s uvođenjem treće faze monetarne unije. Zadaće ECB-a su održavanje stabilnosti cijena, kreiranje monetarne politike Unije i njezina provedba, upravljanje deviznim pričuvama država članica i upravljanje platnim prometom.
http://www.ecb.int

http://www.eib.org
Europska banka za obnovu i razvoj- EBRD (engl. European Bank for Reconstruction and Development) osnovana je 1991. godine radi pomoći strukturnim reformama, tranziciji prema tržišnom gospodarstvu te razvoju poduzeća i infrastrukture u državama bivšega Istočnog bloka.
http://www.ebrd.com

Strukturni fondovi EU-a – njihova je svrha ostvarivanje ekonomske i društvene kohezije u Europskoj uniji smanjivanjem razlika između razvijenih i manje razvijenih regija te promicanjem ravnopravnosti različitih socijalnih skupina pri zapošljavanju.Z
http://www.europs.be/en/progsf.html

Kohezijski fond (engl. Cohesion Fund) – je financijski instrument za potporu gospodarskoj solidarnosti u EU-u, namijenjen projektima za razvoj najmanje razvijenih članica Unije – Grčke, Irske, Portugala i Španjolske.
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Europski centar za razvoj stručnog usavršavanja- CEDEFOP (engl. European Centre for the Development of Vocational Training) osnovan je 1975. godine sa zadaćom promidžbe i razvoja stručnog usavršavanja. Prati trendove u zapošljavanju i obrazovanju te objavljuje publikacije i priređuje stručne skupove o profesionalnom obrazovanju mladih i obrazovanju odraslih.
http://www.cedefop.gr

Informacijski releji– su mreže lokalnih središta koje pružaju informacije preko mreža Europskih dokumentacijskih centara, Euro info centara, Informacijskih centara u Europi, Europskih info točaka i dr.
http://www.europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm

Europski dokumentacijski centri- EDC (engl. European Documentation Centres) raspolažu dokumentacijom i publikacijama institucija EU-a potrebnima za istraživanje i poučavanje o EU-u i europskim integracijama. Osim na području EU-a, takvih centara ima i u europskim državama izvan Unije te na drugim kontinentima, a smješteni su uglavnom pri akademskim institucijama. Premda su u prvome redu namijenjeni akademskoj publici, dostupni su u široj javnosti. Europski dokumentacijski centar u Hrvatskoj djeluje na Institutu za međunarodne odnose (IMO) u Zagrebu.
http://www.imo.hr/edc/index.html

Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu (engl. Directorate-General for Education and Culture) – nudi informacije o obrazovanju, stručnom usavršavanju i programima za mlade te o sportu.

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

Programi EU-a za mlade – informacije o politici EU-a usmjerenoj prema mladima, poput programa Youth, namijenjenog mladima u dobi od 15 do 25 godina, a koji potiče razmjenu i susrete mladih i njihovih udruga i sl.
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Leonardo da Vinci (engl. Action Programme for the Implementation of European Community Vocational Traning Policy) – akcijski je program EU-a za stručno usavršavanje. Svrha tog programa je promicanje projekata transnacionalne suradnje u stručnom usavršavanju.
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html

European Youth Card Association (EYCA) – promovira iskaznicu EURO-26, za osobe mla|e od 26 godina kojom se potiče razvoj turističke, kulturne i obrazovne pokretljivosti.
http://www.euro26.org>http://www.euro26.org

Uprava Vijeća Europe za mlade (engl. Youth Directorate of the Council of Europe) – sudjeluje u razvoju politika za mlade na europskoj razini. Sufinancira i pruža potporu obrazovnim i drugim aktivnostima koje su usmjerene prema mladima.
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth

Europski forum mladih – mreža udruga mladih koja promiče interese mladih na europskoj razini.
http://www.youthforum.org

INFOmobil – pruža praktične informacije za mlade o putovanjima, studiranju te o životu i radu u europskim državama.
http://www.eryica.org/infomobil

Eurocities guide – vodič za putovanja po velikim europskim gradovima.
http://www.newropeans.org/en/webzine/eurocities_guide.htm

European Schoolnet – portal za škole; stvara on-line mrežu kojom se koristi 5.5 milijuna učitelja i 340 tisuća škola. Ima za svrhu promicanje uporabe novih informatičkih tehnologija u školama.
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/index.html

Pro Youth International – baza podataka o udrugama i institucijama koje se bave mladima.
http://www.alli.fi/euro/index.html

Newropeans – portal generacije “European Born”.
http://www.newropeans.org

AEGEE (franc. Association des Etats Generaux des Etudiantes de l’Europe) – Europski studentski forum koji organizira skupove posvećene obrazovanju, miru, kulturnoj razmjeni, europskoj ideji i sl.
http://www.aegee.org

EUSC (engl. European Union Student Council) – studentska udruga koja okuplja članove iz zemalja članica EU-a radi zastupanja prava studenata i obrane njihovih interesa u području visokoga školstva.
http://www.eu-studentcouncil.org

Eurodesk – projekt Europske komisije u okviru programa Mladi za Europu za informiranje mladih o europskim inicijativama za mlade. U mreži sudjeluju 23 države i oko 150 udruga mladih.
http://www.eurodesk.org

SpeakUpEurope
http://www.speakupeurope.eu

Ostalo
Croatia