Programi i stranice

Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu (engl.Directorate-General for Education and Culture) – nudi informacije o obrazovanju, stručnom usavršavanju i programima za mlade te o sportu.

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

Programi EU-a za mlade – informacije o politici EU-a usmjerenoj prema mladima, poput programa Youth, namijenjenog mladima u dobi od 15 do 25 godina, a koji potiče razmjenu i susrete mladih i njihovih udruga i sl.
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Leonardo da Vinci (engl. Action Programme for the Implementation of European Community Vocational Traning Policy) – akcijski je program EU-a za stručno usavršavanje. Svrha tog programa je promicanje projekata transnacionalne suradnje u stručnom usavršavanju.
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html

European Youth Card Association (EYCA) – promovira iskaznicu EURO-26, za osobe mla|e od 26 godina kojom se potiče razvoj turističke, kulturne i obrazovne pokretljivosti.
http://www.euro26.org>http://www.euro26.org

Uprava Vijeća Europe za mlade (engl. Youth Directorate of the Council of Europe) – sudjeluje u razvoju politika za mlade na europskoj razini. Sufinancira i pruža potporu obrazovnim i drugim aktivnostima koje su usmjerene prema mladima.
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth

Europski forum mladih – mreža udruga mladih koja promiče interese mladih na europskoj razini.
http://www.youthforum.org

INFOmobil – pruža praktične informacije za mlade o putovanjima, studiranju te o životu i radu u europskim državama.
http://www.eryica.org/infomobil

Eurocities guide – vodič za putovanja po velikim europskim gradovima.
http://www.newropeans.org/en/webzine/eurocities_guide.htm

European Schoolnet – portal za škole; stvara on-line mrežu kojom se koristi 5.5 milijuna učitelja i 340 tisuća škola. Ima za svrhu promicanje uporabe novih informatičkih tehnologija u školama.
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/index.html

Pro Youth International – baza podataka o udrugama i institucijama koje se bave mladima.
http://www.alli.fi/euro/index.html

Newropeans – portal generacije “European Born”.
http://www.newropeans.org

AEGEE (franc. Association des Etats Generaux des Etudiantes de l’Europe) – Europski studentski forum koji organizira skupove posvećene obrazovanju, miru, kulturnoj razmjeni, europskoj ideji i sl.
http://www.aegee.org

EUSC (engl. European Union Student Council) – studentska udruga koja okuplja članove iz zemalja članica EU-a radi zastupanja prava studenata i obrane njihovih interesa u području visokoga školstva.
http://www.eu-studentcouncil.org

Eurodesk – projekt Europske komisije u okviru programa Mladi za Europu za informiranje mladih o europskim inicijativama za mlade. U mreži sudjeluju 23 države i oko 150 udruga mladih.
http://www.eurodesk.org