POGLAVLJA PREGOVORA

Poglavlje 1: Sloboda kretanja roba

Načelo slobodnoga kretanja roba podrazumijeva slobodnu trgovinu proizvodima između država unutar Europske unije. U brojnim sektorima, ovo opće načelo nadopunjeno je usklađenim regulatornim okvirom, slijedeći “stari pristup” (namećući precizne specifikacije proizvoda) ili “novi pristup” (namećući opće zahtjeve za proizvode). Usklađeno europsko zakonodavstvo koje se tiče proizvoda, predstavlja najveći dio pravne stečevine u okviru ovoga poglavlja. Nadalje, potreban je znatni administrativni kapacitet za izvještavanje o ograničenjima u trgovini te za primjenu mjera u područjima kao što su normizacija, procjena usklađenosti, akreditacija, metrologija i nadziranje tržišta.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u Vijeću EU

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 2: Sloboda kretanja radnika

Pravna stečevina pod ovim poglavljem propisuje da građani jedne države članice EU-a imaju pravo raditi u drugoj državi članici. S radnicima migrantima mora se postupati na isti način kao i s domaćim radnicima u pogledu radnih uvjeta te socijalnih i poreznih olakšica. Pravna stečevina također uključuje mehanizam za koordinaciju odredbi nacionalnoga socijalnog osiguranja za osigurane osobe i njihove obitelji koje sele u drugu državu članicu Unije.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 3: Pravo poslovnoga nastana i sloboda pružanja usluga

Države članice moraju osigurati da pravo poslovnoga nastana nacionalnih i pravnih osoba Unije u bilo kojoj državi članici i sloboda pružanja prekograničnih usluga nije spriječena nacionalnim zakonodavstvom, podložno izuzecima navedenima u Ugovoru. Pravna stečevina također usklađuje pravila vezana uz struke kako bi osigurala uzajamno priznavanje kvalifikacija i diploma između država članica. Zajednički minimalni program izobrazbe mora se poštivati za određene struke kako bi se kvalifikacije mogle automatski priznati u nekoj državi članici EU-a. Što se pak tiče poštanskih usluga, pravna stečevina također ima za cilj otvaranje sektora poštanskih usluga za konkurenciju na postupan i kontrolirani način, u okviru regulatornog okvira koji osigurava univerzalnu uslugu.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 4: Sloboda kretanja kapitala

Države članice moraju ukloniti, uz neke iznimke, sva ograničenja kretanja kapitala kako unutar EU-a, tako i između država članica i trećih zemalja. Pravna stečevina uključuje pravila o prekograničnom plaćanju i izvršavanju naloga za prijenos vrijednosnica. Sukladno Direktivi o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, banke i drugi gospodarski čimbenici kod visokovrijednih stavki i velikih novčanih transakcija moraju utvrditi identitet klijenata i izvještavati o tim transakcijama. Ključan zahtjev za borbu protiv financijskoga kriminala je stvaranje učinkovitog administrativnoga i provedbenoga kapaciteta, uključujući suradnju između nadzornih i provedbenih vlasti te nadležnih za sudski progon.
Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u pripremi

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 5: Javne nabave

Pravna stečevina o javnim nabavama uključuje opća načela transparentnosti, jednakoga postupanja, slobodnog tržišnog natjecanja i nediskriminacije. Nadalje, posebna pravila EU-a primjenjuju se na usklađivanje dodjele javnih ugovora za radove, usluge i nabave, za tradicionalne ugovorne entitete i za posebne sektore. Pravna stečevina također propisuje pravila o postupcima revizije i dostupnost pravnih lijekova: potrebna su specijalizirana provedbena tijela.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Određena mjerila za otvaranje

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 6: Pravo trgovačkih društava

Pravna stečevina prava o trgovačkim društvima uključuje pravila o osnivanju, registraciji, spajanju i podjeli trgovačkih društava. Na području financijskog izvještavanja, pravna stečevina utvrđuje pravila za prikazivanje godišnjih i konsolidiranih računa, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja poduzeća. Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda obvezna je za neke entitete od javnoga interesa. Nadalje, pravna stečevina propisuje pravila za odobrenje, profesionalni integritet i neovisnost statutornih revizora.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 7: Pravo intelektualnoga vlasništva

Pravna stečevina o pravima intelektualnoga vlasništva propisuje usklađena pravila za pravnu zaštitu autorskih prava i s tim povezanih prava. Takve odredbe primjenjuju se na zaštitu baza podataka, kompjuterske programe, satelitsko emitiranje i ponovno kabelsko emitiranje. Na području prava industrijskoga vlasništva, pravna stečevina navodi usklađena pravila za pravnu zaštitu zaštitnih znakova i dizajna. Druge specifične odredbe primjenjuju se na biotehnološke izume, farmaceutske proizvode i proizvode za zaštitu biljaka. Pravna stečevina također utvrđuje zaštitni znak Zajednice i dizajn Zajednice. Pravna stečevina također sadrži usklađena pravila za provedbu autorskih prava i s time povezanih prava, kao i prava industrijskoga vlasništva. Sve to zahtjeva razvijene i učinkovite mehanizme provedbe.
Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 8: Tržišno natjecanje

Pravna stečevina glede tržišnoga natjecanja obuhvaća antitrustovsku politiku i politiku nadzora državne pomoći. Ona uključuje pravila i postupke za borbu protiv nekonkurentnoga ponašanja poduzeća (ograničavajući dogovori između poduzetnika i zloporaba dominantnoga položaja), ispitivanje spajanja između poduzetnika te sprečavanje vlada da dodjeljuju državnu pomoć koja , ograničava konkurenciju na unutarnjemu tržištu. Općenito govoreći, pravila tržišnoga natjecanja izravno se primjenjuju u cijeloj Uniji, a države članice moraju surađivati u potpunosti s Komisijom u njihovoj provedbi.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Određena mjerila za otvaranje

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 9: Financijske usluge

Pravna stečevina na području financijskih usluga obuhvaća pravila glede ovlaštenja, djelovanja i nadziranja financijskih ustanova na području bankarstva, osiguranja, dodatnih mirovina, usluga ulaganja i tržišta vrijednosnicama. Financijske ustanove mogu djelovati širom EU-a u skladu s načelom “kontrole matične zemlje”, bilo uspostavom ogranaka ili pružanjem usluga na prekograničnoj osnovi.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 10: Informacijsko društvo i mediji

Pravna stečevina uključuje posebna pravila o elektronskoj komunikaciji, o uslugama informacijskoga društva, osobito elektronske trgovine i usluga uvjetnoga pristupa te audiovizualne usluge. Na području elektronskih komunikacija, cilj je pravne stečevine ukloniti prepreke učinkovitome djelovanju unutarnjega tržišta u uslugama telekomunikacija i mreža te promovirati konkurentnost i očuvati interese klijenta u sektoru, uključujući univerzalnu dostupnost modernih službi. Što se tiče audiovizualne politike, pravna stečevina zahtijeva zakonodavno usklađivanje s Direktivom o televiziji bez granica koja stvara uvjete za slobodno televizijsko emitiranje unutar EU-a. Pravna stečevina ima za cilj uspostavu transparentnoga, predvidljivog i učinkovitoga regulatornoga okvira za javno i privatno emitiranje u skladu s europskim standardima. Pravna stečevina također zahtjeva sposobnost sudjelovanja u programima Zajednice Media Plus i Media Training.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 11: Poljoprivredni i ruralni razvitak

Poglavlje o poljoprivredi obuhvaća veliki broj obvezujućih pravila od kojih su mnoga izravno primjenjiva. Ispravna primjena tih pravila i njihova učinkovita provedba i kontrola od strane javne uprave neophodni su za funkcioniranje zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Upravljanje CAP-om zahtijeva osnivanje sustava upravljanja i kvalitete, kao što je Agencija za plaćanje te Sustav integrirane uprave i nadzora (IACS), kao i sposobnost za provedbu mjera ruralnoga razvitka. Države članice moraju se pridržavati zakonodavstva EU-a o programima izravne potpore poljoprivrednim gospodarstvima i provoditi zajedničke tržišne organizacije za razne poljoprivredne proizvode.
Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Čekanje stava RH

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 12: Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Ovo poglavlje obuhvaća detaljna pravila na području sigurnosti hrane. Opća politika o hrani propisuje higijenska pravila za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Nadalje, pravna stečevina propisuje detaljna veterinarska pravila neophodna za očuvanje zdravlja životinja, njihovu dobrobit i sigurnost prehrambenih proizvoda životinjskoga podrijetla na unutarnjem tržištu. Na fitosanitarnome području, pravila EU-a obuhvaćaju pitanja kao što su kvaliteta sjemena, materijali za zaštitu biljaka, štetni organizmi i životinjska prehrana.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Određena mjerila za otvaranje

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 13: Ribarstvo

Pravna stečevina o ribarstvu sastoji se od propisa koji ne zahtijevaju prijenos u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, ono zahtijeva učinkovitu upravu i operatere koji bi sudjelovali u zajedničkoj ribarskoj politici koja obuhvaća tržišnu politiku, upravljanje resursima i brodovljem, inspekciju i kontrolu, strukturne akcije i kontrolu državne pomoći. U nekim slučajevima, potrebno je prilagoditi postojeće sporazume i konvencije o ribarstvu s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Screening izvješća u Vijeću EU

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 14: Prometna politika

Cilj je Zakonodavstva EU-a u području prometa poboljšanje funkcioniranja unutarnjega tržišta promicanjem sigurnih, učinkovitih i ekološki prihvatljivih usluga prijevoza. Pravna stečevina glede prijevoza obuhvaća sektore cestovnoga prijevoza, željeznica, unutarnjih vodenih prometnica, kombiniranoga prijevoza, zrakoplovstva te pomorskoga prijevoza. Ona se odnosi na tehničke i sigurnosne standarde, socijalne standarde, kontrolu državne pomoći i liberalizaciju tržišta u kontekstu tržišta unutarnjega prijevoza.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 15: Energetika

Ciljevi ove politike EU-a obuhvaćaju poboljšanje konkurentnosti, sigurnost nabave energije i zaštitu okoliša. Pravna stečevina u području energetike sastoji se od pravila i politika, osobito ohin o konkurenciji i državnoj pomoći (uključujući sektor ugljena), unutarnjem tržištu energijom (otvaranje tržišta struje i plina, promoviranje obnovljivih izvora energije), učinkovitosti energije, nuklearne energije i nuklearne sigurnosti te zaštite od zračenja.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 16: Oporezivanje

Pravna stečevina u području oporezivanja obuhvaća područje neizravnog oporezivanja, osobito porez na dodanu vrijednost (PDV) i trošarine. Ona propisuje opseg, definicije i načela PDV-a. Trošarine na duhanske proizvode, alkoholne napitke i energetske proizvode također podliježu zakonodavstvu EU-a. U području izravnih poreza, pravna stečevina obuhvaća neke aspekte oporezivanja dohotka od ušteda pojedinaca i poreza na dobit poduzeća. Države članice moraju se pridržavati načela Kodeksa ponašanja pri oporezivanju poduzeća, s ciljem uklanjanja štetnih poreznih mjera. Upravna suradnja i uzajamna pomoć između država članica ima za cilj osigurati lako funkcioniranje unutarnjega tržišta što se tiče poreza te pruža instrumente za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza unutar Zajednice. Države članice Unije moraju osigurati potrebne kapacitete za provedbu, uključujući veze s relevantnim kompjutoriziranim sustavima EU-a za oporezivanje.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u pripremi

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika

Pravna stečevina u području ekonomske i monetarne politike sadrži posebna pravila o neovisnosti središnjih banaka u državama članicama. Zabranjeno je izravno financiranje javnoga sektora od strane središnjih banaka i povlašteni pristup javnoga sektora financijskim ustanovama. Od država članica očekuje se koordiniranje svojih gospodarskih politika i podlijeganje Paktu o stabilnosti i rastu o poreznome nadzoru. Nove države članice obvezne su pridržavati se kriterija propisanih u Ugovoru, kako bi bile u stanju usvojiti euro pravovremeno nakon pristupanja. Dotada, one sudjeluju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice uz iznimku uporabe eura te postupaju sa svojim tečajevima kao s pitanjem od zajedničkoga interesa.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 18: Statistika

Pravna stečevina u području statistike zahtijeva postojanje statističke infrastrukture temeljene na načelima nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, povjerljivosti osobnih podataka i širenja službene statistike. Nacionalni instituti za statistiku djeluju kao referenca i uporište za metodologiju, klasifikaciju i postupke za prikupljanje podataka u raznim područjima kao što su makroekonomija i statistika cijena, demografska i socijalna statistika, regionalna statistika, statistika o poslovanju, prijevozu, vanjskoj trgovini, poljoprivredi, okolišu, znanosti i tehnologiji. Prenošenje u nacionalno zakonodavstvo nije potrebno jer je većina pravne stečevine u obliku uredbi.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje

Pravna stečevina u socijalnome području uključuje minimalne standarde u područjima radnoga prava, jednakosti, zdravlja i sigurnosti na radu i nediskriminacije. Države članice sudjeluju u socijalnome dijalogu na europskoj razini te u procesima politike EU-a u području politike zapošljavanja, socijalne uključenosti i socijalne zaštite. Europski socijalni fond je glavni financijski instrument putem kojega EU podupire provedbu svoje strategije u području zapošljavanja i pridonosi nastojanjima socijalne uključenosti (provedbena pravila obuhvaćena su u okviru Poglavlja 22 koje se bavi strukturnim instrumentima).
Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 20: Poduzetništvo i industrijska politika

Industrijska politika EU-a nastoji promicati industrijske strategije koje poboljšavaju konkurentnost ubrzavanjem prilagođavanja na strukturnu promjenu, poticanjem okoliša koje je pogodno za stvaranje novih poduzeća i rasta širom EU-a, ali i domaća i strana ulaganja. Njezin cilj je poboljšanje cjelokupnoga poslovnog okruženja u kojemu djeluju mala i srednja poduzeća. To uključuje privatizaciju i restrukturaciju (vidi Poglavlje 8 – politika tržišnoga natjecanja). Industrijska politika Unije uglavnom se sastoji od političkih načela i obavijesti. Forumi EU-a za konzultaciju i programi Zajednice, kao i priopćenja, preporuke i razmjene najboljih praksi u pogledu malih i srednjih poduzeća imaju za cilj poboljšati formuliranje i koordiniranje politike poduzeća širom unutarnjega tržišta na temelju zajedničke definicije malih i srednjih poduzeća. Provedba politike poduzeća i industrijske politike zahtijeva odgovarajući administrativni kapacitet na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: poglavlje zatvoreno 25. srpnja 2008

Poglavlje 21: Transeuropske mreže

Ovo poglavlje obuhvaća politiku transeuropskih mreža na području prijevoza, telekomunikacija i infrastruktura energije, uključujući smjernice Zajednice o razvitku transeuropskih mreža i potpornih mjera za razvoj projekata od zajedničkog interesa. Uspostava i razvoj transeuropskih mreža te promicanje povezanosti i međudjelovanja nacionalnih mreža ima za cilj u potpunosti iskoristiti unutarnje tržište i doprinijeti gospodarskome rastu i stvaranju novih radnih mjesta u Europskoj uniji. Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Pravna stečevina u okviru ovoga poglavlja uglavnom se sastoji od okvirnih i provedbenih uredbi koje ne zahtijevaju prijenos u nacionalno zakonodavstvo. One definiraju pravila sastavljanja, odobravanja i provedbe programa Strukturnih fondova i Kohezijskoga fonda koji odražava teritorijalnu organizaciju svake zemlje. O tim se programima pregovara i dogovara s Komisijom, a njihova provedba je odgovornost država članica. Države članice moraju poštivati zakonodavstvo EU-a, primjerice na području javnih nabava, tržišnoga natjecanja i okoliša te pri odabiru i provedbi projekata. Države članice moraju imati institucionalni okvir i odgovarajući administrativni kapacitet kako bi osigurale učinkovitu provedbu, nadziranje i procjenu programa, sa stajališta upravljanja i financijske kontrole.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u pripremi

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava

Politike EU-a u području pravosuđa i temeljnih ljudskih prava imaju za cilj održati i dalje razvijati Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde. Uspostava neovisnog i učinkovitog pravosuđa od najveće je važnosti. Nepristranost, integritet i visoki standard donošenja presuda od strane sudova neophodni su za očuvanje vladavine prava. To zahtjeva strogu posvećenost uklanjanju vanjskih utjecaja na pravosuđe i pružanju odgovarajućih financijskih resursa i obuke; moraju se osigurati pravna jamstva za pravedne sudske postupke. Jednako tako, države članice moraju se na učinkovit način boriti protiv korupcije,koja predstavlja prijetnju stabilnosti demokratskih ustanova i vladavini prava. Čvrst pravni okvir i pouzdane institucije potrebne su kako bi se poduprijela dosljedna politika sprečavanja i odvraćanja od korupcije. Države članice moraju osigurati poštivanje temeljnih ljudskih prava i prava građana Unije, kako je zajamčeno pravnom stečevinom i Poveljom o temeljnim ljudskim pravima. Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm

Status procesa pregovora: Određena mjerila za otvaranje

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i sigurnost

Cilj je politika EU-a održati i dalje razvijati Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde. U pogledu pitanja kao što su granična kontrola, vize, vanjske migracije, azil, policijska suradnja, borba protiv organiziranoga kriminala i terorizma, suradnja u području droga, carinska suradnja i pravosudna suradnja na području kaznenih i građanskih pitanja, države članice moraju biti ispravno opremljene kako bi na odgovarajući način provele rastući okvir zajedničkih pravila. Iznad svega, to zahtjeva snažan i dobro integriran administrativni kapacitet unutar agencija za provedbu zakona i drugih relevantnih tijela koja moraju postići potrebne standarde. Profesionalna, pouzdana i učinkovita policijska organizacija je od najveće važnosti. Najdetaljniji dio politika EU-a o pravdi, slobodi i sigurnosti jest Schengenska pravna stečevina koja podrazumijeva ukidanje kontrola unutarnjih granica u Uniji. Međutim, za nove države članice, značajni dijelovi Schengenske pravne stečevine provode se slijedom odvojene Odluke Vijeća koja će se donijeti nakon pristupanja.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u Vijeću EU

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 25: Znanost i istraživanje

Pravna stečevina u području znanosti i istraživanja ne zahtijeva prenošenje pravila EU-a u nacionalni pravni poredak. Provedbeni kapacitet odnosi se na postojanje potrebnih uvjeta za učinkovito sudjelovanje u Okvirnim programima Unije. Kako bi osigurale potpuno i uspješno pridruživanje Okvirnim programima, države članice moraju osigurati potrebne provedbene kapacitete na području istraživanja i tehnološkoga razvoja, uključujući odgovarajuće osoblje.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Provizorno zatvoreno

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 26: Izobrazba i kultura

Područja izobrazbe, mladih i kulture prvenstveno su nadležnost država članica Unije. Okvir za suradnju o politikama izobrazbe ima za cilj približavanje nacionalne politike i postizanje zajedničkih ciljeva putem otvorene metode koordinacije koja je dovela do programa “Izobrazba i osposobljavanje 2010” koji integrira sve akcije na području izobrazbe i osposobljavanja na europskoj razini. Ujedno, države članice Unije trabaju podržati načela sadržana u članku 151 Ugovora o EZ-u i osigurati da njihove međunarodne obveze omogućavaju očuvanje i promoviranje kulturne raznolikosti. Države članice trebaju imati pravni, administrativni i financijski okvir i potrebne provedbene kapacitete kako bi osigurale učinkovito financijsko upravljanje izobrazbom i programima Zajednice za mlade (Leonardo da Vinci, Sokrat i Youth).

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Provizorno zatvoreno

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 27: Zaštita okoliša
Politika EU-a u području okoliša ima za cilj promovirati održivi razvoj te zaštititi okoliš za sadašnje i buduće generacije. Ona se temelji na preventivnoj akciji, načelu da onečišćivač plaća, borbi protiv ekološke štete na izvoru, zajedničke odgovornosti i integracije ekološke zaštite u druge politike Unije. Pravna stečevina sadrži više od 200 većih pravnih akata koji obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo, kvalitetu vode i zraka, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog onečišćenja i upravljanje rizikom, kemikalije i genetski modificirane organizme (GMO), buku i šume. Pridržavanje pravne stečevine zahtijeva znatna ulaganja. Snažna i dobro opremljena uprava na nacionalnoj i lokalnoj razini neophodna je za primjenu i provedbu pravne stečevine u području zaštite okoliša.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Čekanje stava RH
Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita

Pravna stečevina u području zaštite potrošača obuhvaća sigurnost roba, kao i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u brojnim specifičnim sektorima. Države članice Unije moraju prenijeti pravnu stečevinu u nacionalno zakonodavstvo te osnovati neovisne administrativne strukture i osigurati provedbu nadziranja tržišta i pravne stečevine. Trebalo bi također osigurati odgovarajuće mehanizme izvansudskog rješavanja sporova, informirati i obrazovati potrošače te osnažiti organizacije za zaštitu potrošača. Osim toga, ovo poglavlje obuhvaća posebna obvezujuća pravila u području zdravstva.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

29. poglavlje: Carinska unija
Pravna stečevina vezana za carinsku uniju gotovo se isključivo sastoji od zakonodavstva koja izravno obvezuje države članice. Ono uključuje Carinski kodeks EU i njegove provedbene odredbe, kombiniranu nomenklaturu, zajedničku carinsku tarifu i odredbe o klasifikaciji tarifa, oslobođenje od carinskih pristojbi, privremenu obustavu carinskih pristojbi i određenih tarifnih kvota, te duge odredbe kao što su carinske kontrole krivotvorene i piratizirane robe, prekursora droga, izvoz kulturnih dobara kao i međusobnu administrativnu pomoć pri pitanjima carina i tranzita. Države članice moraju osigurati postojanje potrebnih provedbenih kapaciteta, uključujući povezanost s odgovarajućim računalnim sustavima carina EU. Carinske usluge također moraju osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu posebnih pravilnika utvrđenih u vezanim područjima pravne stečevine kao što je vanjska trgovina.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

30. poglavlje: Vanjski odnosi
Pravna stečevina u ovom području sastoji se uglavnom od izravno obvezujućeg zakonodavstva EU koje ne zahtijeva transponiranje u nacionalno zakonodavstvo. Ovo zakonodavstvo nastalo je iz multilateralnih i bilateralnih trgovačkih obveza EU, kao i iz nekoliko autonomnih preferencijalnih trgovinskih mjera. Na području trgovačke pomoći i razvojne politike, države članice moraju se pridržavati zakonodavstva i međunarodnih obveza EU, te osigurati kapacitete za sudjelovanje u razvojnim i humanitarnim politikama EU. Od država podnositeljica zahtjeva traži se da progresivno usklađuju svoju politiku prema trećim zemljama i pozicije u međunarodnim organizacijama s politikama i pozicijama usvojenim od strane Unije i njezinih država članica.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

31. poglavlje: Vanjska, sigurnosna i obrambena politika

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (CFSP) i Europska sigurnosna i obrambena politika (ESDP) temelje se na pravnim aktima, uključujući pravno obvezujuće međunarodne sporazume, te na političkim dokumentima. Pravnu stečevinu sačinjavaju političke deklaracije, aktivnosti i sporazumi. Države članice moraju biti u mogućnosti provoditi politički dijalog unutar okvira CFSP-a, uskladiti se s izjavama EU-a, sudjelovati u aktivnostima EU-a te primjenjivati sankcije i restriktivne mjere. Od država podnositeljica zahtjeva traži se progresivno usklađivanje s izjavama EU-a te primjenjivanje sankcija i restriktivnih mjera kada i gdje to bude zatraženo.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Zajedničko pregovaračko stajalište u pripremi

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

32. poglavlje: Financijski nadzor

Pravna stečevina u ovom poglavlju odnosi se na prihvaćanje međunarodno dogovorenih i u EU usuglašenih načela, standarda i metoda za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru (PIFC) koja bi se trebala primjenjivati na interne sustave kontrole čitavog javnog sektora, uključujući trošenje fondova EU. Pravna stečevina posebice zahtijeva postojanje učinkovitih i transparentnih sustava upravljanja i kontrole (uključujući odgovarajuće ex-ante, tekuće i ex-post financijske kontrole ili inspekcije); funkcionalno neovisne interne sustave revizije; relevantnu organizacijsku strukturu (uključujući središnju koordinaciju); operativno i financijski neovisnu vanjsku organizaciju za reviziju za procjenu, među ostalim, kvalitete novo uspostavljenih PIFC sustava. Ovo poglavlje također uključuje pravnu stečevinu o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv zloporaba fondova EU.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

33. poglavlje: Financijske i proračunske odredbe

Ovo poglavlje pokriva pravila vezana za financijske resurse potrebne za financiranje proračuna EU („vlastiti resursi“). Ove resurse uglavnom čine doprinosi zemalja članica temeljeni na tradicionalnim vlastitim resursima od carinskih i poljoprivrednih davanja i pristojbi na šećer; resursa temeljenih na PDV-u; te resursa temeljenih na razini bruto domaćeg dohotka. Države članice moraju imati odgovarajuće administrativne kapacitete za odgovarajuću koordinaciju i osiguranje točnog izračuna, naplate, plaćanja i kontrole vlastitih resursa. Pravna stečevina u ovom području je izravno obvezujuća i ne zahtijeva transponiranje u nacionalno zakonodavstvo.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Otvoreno (određena mjerila za zatvaranje)

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

34. poglavlje – Institucije

Ovo poglavlje pokriva institucionalne i proceduralne propise EU-a. Kad se država pridruži Europskoj uniji, potrebno je izvršit prilagodbe tih propisa kako bi se toj državi omogućila jednaka zastupljenost u institucijama EU-a (Europski parlament, Vijeće, Komisija, Sud) i drugim tijelima, kao i dobro funkcioniranje procesa donošenja odluka (kao što su glasačka prava, službeni jezik i druga proceduralna prava) te izbora za Europski parlament. Propisi EU u ovom poglavlju ne utiču na unutarnju organizaciju države članice, no države koje se pridružuju moraju osigurati mogućnost punog sudjelovanja u donošenju odluka unutar Unije osnivanjem potrebnih tijela i mehanizama te izborom ili imenovanjem dobro pripremljenih predstavnika u institucijama EU. Po zaključenju pristupnih pregovora, posebni propisi za prijelazno razdoblje osiguravaju glatku integraciju države u strukture EU: proveden je informacijski i konzultacijski postupak a jednom kada se Sporazum o pristupanju potpiše, država koja pristupa dobiva aktivni status promatrača u Europskom parlamentu i Vijeću, kao i u odborima Komisije.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Preskočene faze

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.

35. poglavlje – Ostala pitanja

Ovo poglavlje uključuje razna pitanja koja se pojavljuju tijekom pregovora a koja nisu pokrivena bilo kojim drugim pregovaračkim poglavljem. U ovom trenutku nema takvih pitanja. 35. poglavlje rješava se na kraju pregovaračkog procesa.

Više:http://ec.europa.eu/enlargement/croatia/screening_reports_en.htm
Status procesa pregovora: Preskočene faze

Datum posljednje izmjene: 9. srpnja 2008.